Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

XIII KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW POWIATU MIŃSKIEGO W SULEJÓWKU

XIII KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW POWIATU MIŃSKIEGO W SULEJÓWKU

13 grudnia 2013 r. w Sulejówku spotkali się przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mińskiego. Gospodarzem XIII konwentu był Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa. Wypracowano dwa stanowiska: w sprawie zlecenia gminom do wykonania od stycznia 2014 r. nowego zadania z zakresu administracji rządowej bez zapewnienia wystarczających środków na jego realizację oraz w sprawie zmian jakie mają być wprowadzone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli:  Wicestarosta Powiatu Mińskiego – Krzysztof Płochocki, Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski, Burmistrz Halinowa - Adam Ciszkowski, Zastępca Burmistrza Kałuszyna – Henryka Sęktas, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki – Antoni Piechocki, Wójt Gminy Dębe Wielkie – Krzysztof Kalinowski,  Wójt Gminy Dobre – Krzysztof Radzio, Wójt Gminy Latowicz – Bogdan Świątek-Górski, Wójt Gminy Cegłów – Marcin Uchman, Sekretarz Gminy Stanisławów – Czesław Mazek, Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial, Wójt Gminy Siennica – Grzegorz Zieliński. Burmistrzowi Sulejówka towarzyszyły: Zastępca Burmistrza – Magdalena Łukomska, Sekretarz Miasta Hanna Stefaniuk i Skarbnik Miasta Anita Bielawska.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych – Marta Leśniak i Naczelnik Wydziału Polityki Regionalnej – Daniel Baliński przedstawili prezentację multimedialną poświeconą zagadnieniom związanym z wdrażaniem nowej perspektywy finansowej  Unii Europejskiej na lata 2014-2020.  Szczególną uwagę zwracano na  innowacyjność, celowość i efektywność podejmowanych przez samorządy działań.  Następnie Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Wanda Chmielewska Gil i Radca Ministra z Zespołu Reform WPR Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Beniamin Gawlik podzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Przedstawiciele firmy EKOSAMBIS:  Prezes ZarząduAleksander Czajkowski oraz Henryk Borucki, Edwin Górnicki i Dariusz Gruczek zaproponowali budowę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) na terenie gminy Jakubów. RIPOK przyjmowałby odpady komunalne z terenu Powiatu Mińskiego. Odczuwalnym dla mieszkańców efektem wprowadzenia takiego rozwiązania byłaby obniżka opłat za odbiór śmieci. Padła również  propozycja utworzenia grupy roboczej w celu przeprowadzenia analizy możliwości realizacji projektu w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym. Wójt Jakubowa - Hanna Wocial zaoferowała gościnę i pomoc w przygotowaniu spotkania grupy roboczej.

Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Mińskiego wypracował dwa oficjalne stanowiska. Przedstawiciele ziemi mińskiej  podejmując stanowisko ws.  zlecenia gminom do wykonania od stycznia 2014 r. nowego zadania z zakresu administracji rządowej bez zapewnienia wystarczających środków na jego realizację sprzeciwili się zleceniu gminom z dniem 1 stycznia 2014 r. wypłaty dodatku energetycznego. Na koszty związane z realizacją tego zadania gminy będą mogły przeznaczyć zaledwie 2% łącznej kwoty otrzymanej dotacji, co oznacza, że chcąc rzetelnie wykonać zadanie będą zmuszone dokładać środki własne. Oczekując na zmianę przepisów prawa stanowisko skierowano do: Marszałka Sejmu RP – Ewy Kopacz, Prezesa Rady Ministrów – Donalda Tuska, Wicepremiera, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji – Rafała Trzaskowskiego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Konwent wyraził również stanowisko w sprawie zmian jakie mają być wprowadzone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2014-2020.  Zaproponowano, aby do projektu PROW  na lata 2014-2020 wpisać operacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ponieważ ułatwi to dalszy, sukcesywny rozwój małych gmin, które nie są jeszcze w całości ani zwodociągowane, ani skanalizowane. Zawnioskowano również o umożliwienie gminom i stowarzyszeniom zaliczkowego finansowania projektów. Ta forma płatności uprościłaby procedury finansowe, nie byłoby też  potrzeby angażowania Banku Gospodarstwa Krajowego w cały przepływ finansowy projektów,  co korzystnie wpłynęłoby na czas ich  rozliczania. Zaproponowano, aby stanowisko skierować do: Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi  - Stanisława Kalemby, Wicepremiera, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego,  Posłów: Krzysztofa Borkowskiego, Marka Sawickiego,  Czesława Mroczka oraz  Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego - Janiny Ewy Orzełowskiej, Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Samorządu Terytorialnego - Piotra Zgorzelskiego, a także do  Starosty Powiatu Mińskiego oraz Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa złożył zebranym najlepsze świąteczne życzenia.

Fotorelacja

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski