Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIE ZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

 

 

KARTA USŁUGI

NR GKM/03

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

Tel.:  /22/ 760 62 21,  fax: /22/ 760 62 13

urzad@umsulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

 

 

 

 

 

 

            Urząd Miasta w Sulejówku                   

            Biuro Podawcze

            ul. Dworcowa 55

 

 

 

 

 

poniedziałek:    9.00 – 18.00

wtorek-czwartek:    8.00 – 16.00

piątek: 8.00 – 15.00

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.103, tel. 76-06-240/241.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  (do pobrania w Biurze Podawczym, bądź na stronie internetowej www.sulejowek.pl);

      Załączniki:

1)   Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem planowanej inwestycji – 2 szt.;

2)   Opinia (ZUD) Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim), jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.;

3)   Wypis z rejestru ewidencji gruntów dotyczący działek drogowych, na których zlokalizowane będą urządzenia infrastruktury podziemnej, naziemnej lub innych  na żądanie zarządcy drogi.

4)   Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora wraz z dowodem opłaty skarbowej – 17 zł;

5)   Kserokopia decyzji o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.

6)   Warunki techniczne budowy urządzeń infrastruktury technicznej - uzgodnione przez właściwe instytucje  (np. PGE Dystrybucja S.A., MZWiK, PSG Sp. z o.o.) – 1 szt.

7)  Inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów).

 

Dodatkowe informacje / uwagi:   

Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami i wymogi wynikające z warunków technicznych dla dróg publicznych, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia lub zmiana lokalizacji.

 

          Uwagi:

  1. W decyzji określa się rodzaj inwestycji, miejsce, sposób i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.
  2. Po uzyskaniu decyzji na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy:

a)      uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy albo wykonywania robót budowlanych,

b)      uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

 

Opłaty:

          Zwolnienie z opłaty

 

Bank Spółdzielczy w Halinowie
Nr konta:

40 8019 0000 2005 8006 1339 0023

Czas załatwienia sprawy:

Według obowiązujących przepisów (ustawa o drogach publicznych) – do 65 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta.

Odwołanie należy składać w Biurze Podawczym.

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)

2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm),

3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1923),

4.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.1264),

5.    Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XVIII/183/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Opracował:

Grażyna Widyńska

Data: 2022-06-14 r.

Sprawdził:

Adam Witkowski

Data: 2022-06-14 r.

Zatwierdził:

Remigiusz Górniak

Data: 2022-06-14r.

 

 

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie