Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego

KARTA USŁUGI

NR GKM/07

Zgłoszenie awaryjnego

zajęcia pasa drogowego

 

Urząd Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55

05-070 Sulejówek

Tel.:  /22/ 760 62 21,  fax: /22/ 760 62 13

urzad@umsulejowek.pl

http://bip.sulejowek.pl

http://www.sulejowek.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

 

 

 

 

 

            Urząd Miasta w Sulejówku                   

            Biuro Podawcze

            ul. Dworcowa 55

 

 

 

 

poniedziałek:    9.00 – 18.00

wtorek-czwartek:    8.00 – 16.00

piątek: 8.00 – 15.00

 

 

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.103, tel. 76-06-240/241.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (do pobrania w Biurze Podawczym, bądź na stronie internetowej www.sulejowek.pl);

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Szczegółowy plan sytuacyjny  w skali 1:500 z zaznaczeniem granic działek gruntowych oraz ich numerów ewidencyjnych i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego -2egz
  2. Informację o sposobie zabezpieczenia robót –  jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub ogranicza widoczność na  drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu  pojazdów lub pieszych lub w formie szkicu na mapie w skali 1:500, jeśli nie jest wymagany projekt organizacji– 2 szt.
  3. Harmonogram robót  prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót

Uwagi  / dodatkowe informacje:   

  • Przez awarię należy rozumieć nagłe zdarzenie losowe wymagające natychmiastowego  wejścia w pas drogowy celem jej usunięcia.
  • Zgłoszenia awarii należy dokonać w formie pisemnej w dniu wystąpienia awarii wysyłając np. faks. O usunięciu awarii (zakończeniu robót w pasie drogowym) należy powiadomić zarządcę drogi w celu dokonania odbioru. Przy przekazaniu pasa drogowego zarządcy drogi należy przekazać dokumentację powykonawczą odbudowanej nawierzchni.
  • Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia nakłada się na Inwestora kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu, zajęcie pasa z decyzją zezwalającą na prowadzenie robót w pasie drogowym, ale bez uprzedniego przejęcia pasa drogowego.

Opłaty:

ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i   stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Rady Miasta Sulejówek: Nr XVIII/183/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku

opłatę za awaryjne zajęcie pasa drogowego należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sulejówek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Halinowie
 Nr konta:

40 8019 0000 2005 8006 1339 0023

Czas załatwienia sprawy:

wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji   administracyjnej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty złożenia  wniosku z  wymaganymi dokumentami, lub do 60 dni od daty złożenia wniosku w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta.

Odwołanie należy dostarczyć w Biurze Podawczym.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.645, z późn. zm.)

2.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.  poz.775 z późn. zm),

3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz.2142),

4.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.1264),

5.    Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XVIII/183/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.  

Formularze do pobrania

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Opracował:

Grażyna Widyńska

Data: 2023-07-13

Sprawdził:

Adam Witkowski

Data: 2023-07-13

Zatwierdził:

 Remigiusz Górniak

Data: 2023-07-13

drukuj (Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego)

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Formularze do pobrania:

drukuj (Formularze do pobrania: )

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie