Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

  • sgo
  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Obowiązki właścicieli obiektów w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym,  znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka.

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia wyrobów zawierających azbest. Wówczas uwalniane są do powietrza małe włókna azbestowe, które przedostają się z powietrzem do płuc i zwykle po kilkunastu latach mogą spowodować szereg chorób płuc z rakiem płuc włącznie. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z azbestem nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Głównym źródłem skażenia środowiska pyłem azbestowym są uszkodzone powierzchnie płyt na dachach i elewacjach budynków oraz dzikie wysypiska odpadów azbestowych. Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem, ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że wykonując wielokrotnie drobne naprawy w materiale zawierającym azbest, czy też mieszkając w okolicy, gdzie w pobliżu znajduje się nielegalne składowisko wyrobów zawierających azbest, jest się narażonym w dużym stopniu na zachorowanie. Istotne znaczenie dla wielkości poziomu zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu, jakie powstają np. podczas prac demontażowych, ma zasada obniżania emisji pylenia: przez nawilżanie wyrobu przed oraz w trakcie demontażu, zaniechanie w miarę możliwości obróbki i destrukcji mechanicznej demontowanego wyrobu, nie posługiwanie się narzędziami napędzanymi elektrycznie, takimi jak piły, wiertarki, wyzwalającymi znaczną emisję, ale narzędziami ręcznymi - najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie wyprofilowanych ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie pyłu i przeznaczonych dla obróbki wyrobów azbestowych. Podczas prac wymagana jest staranność i dokładność wszelkich czynności, wykonywanie ich według wcześniej przygotowanego planu, dlatego bardzo ważne jest aby usuwanie w/w wyrobów dokonywane było przez wyspecjalizowany podmiot.

Szczegółowe informacje dotyczące usuwania azbestu, np.: zmiany legislacyjne, źródła finansowania projektów związanych z azbestem znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki:

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

Mając na uwadze powyższe Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Sulejówek  przypomina, iż bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi  azbest, tj. ich użytkowanie i usuwanie, regulują następujące  akty prawne:

•   ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających  azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.);

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji  lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

• rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.  Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest(Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz.1089), które weszło w życie 18 września 2010 r.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji  lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), wykorzystujący wyroby zawierające azbest, przeprowadza inwentaryzację zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujmuje  w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”  sporządzonej w 2 egzemplarzach według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3  do w/w rozporządzenia. Osoby prawne jeden egzemplarz Informacji powinny przedłożyć marszałkowi województwa, a drugi przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. W przypadku osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami, przedmiotowa Informacja winna być przedłożona bezpośrednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Przypomina się, iż Informacja o wyrobach zawierających azbest podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Jednocześnie w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 162 poz.1089), które weszło w życie 18 września 2010 r. właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest zobowiązany jest do przeprowadzenia  kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny tych wyrobów.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w 1 egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, której wzór określa załącznik nr 1 do w.w rozporządzenia. Powyższą „Ocenę” należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, lub instalacji przemysłowej a wynik oceny należy umieścić w Informacji o wyrobach zawierających azbest.   Dla budynków lub obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1994 r.-Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Na podstawie zebranych od mieszkańców danych, wójt przedkłada  marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających  szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2015 r., poz. 1450 z późn. zm.).

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie