Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

KARTA DUŻEJ RODZINY

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Mogą otrzymać ją także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Dodatkowo Kartę Dużej Rodziny uzyskać mogą również rodzice i małżonkowie rodzica, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Złożenie wniosku o Kartę Dużej Rodziny, jak i wydanie Karty jest usługą bezpłatną.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta oraz jej duplikat wydawane są na wniosek członka rodziny wielodzietnej,  który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany, do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Od 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy KDR.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) – będzie mógł ją wyświetlić w aplikacji mObywatel.

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).  Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy tradycyjnych formach KDR.

Opłata za duplikat wynosi 15 zł.  a  za domówienie drugiej formy KDR 10 zł.

Miejsce składania dokumentów i odbioru dokumentów:
Referat Oświaty, Kultury i Promocji, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 17 - I piętro) tel. 22 76-06-217.

Wymagane dokumenty:
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się  w szczególności:

1.    w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 

2.    w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej szkole,

 

3.    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

4.    w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

 

5.    W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 1 - 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
  2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
  3. w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość lub akt urodzenia.
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
  6. w przypadku cudzoziemca - poza w.w. dokumentami, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty:
Karta jest przyznawana bezpłatnie.
 

Od 1 stycznia 2018 r. można otrzymać Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (aplikacja mObywatel na smartfonach).

 - w przypadku wnioskowania o obie formy Karty jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną) - wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty.

 -  w przypadku, gdy Wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty i wybiera tylko jedną formę karty - nie ponosi opłaty, ale musi liczyć sie z tym, że jeśli za jakiś czas zmieni zdanie i będzie chciał również drugą formę tej Karty, będzie musiał ponieść opłatę za domówione karty w wysokości  10 zł za jedną kartę.

 - jeżeli Wnioskodawca wnosi o wydanie duplikatu Karty, ponosi tylko opłatę za duplikat (15 zł za każdą kartę), niezależnie, czy chce go w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy w obu formach;

Od 1 marca 2024 r. wydanie duplikatu karty (zgubienie, kradzież) podlega opłacie w wysokości 15 zł. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, wraz z wnioskiem o przyznanie KDR składa się dowód wpłaty - za każdy duplikat karty - 15 zł.

Nr konta bankowego:
Miasto Sulejówek

Bank Spółdzielczy w Halinowie
Nr konta: 52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 

Czas załatwienia sprawy:
około 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

ZMIANY  w Karcie Dużej Rodziny – od 9 czerwca 2021 r.

25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W momencie wejścia w życie tej nowelizacji ustawy, czyli od 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy KDR.

Zostań partnerem programu Karta Dużej Rodziny!

Jakie korzyści dla firm daje uczestnictwo w programie?
Jak może firma przystąpić do programu?
Dołącz do Karty Dużej Rodziny już dziś!

PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE WNIOSKÓW!

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie