Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo!

 Informujemy, że od 1 września 2020 r. następuje zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/207/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek oraz ustalenia stawki takiej opłaty, obowiązywać będzie nowy system rozliczania za odbiór odpadów.

Dotychczas opłata naliczana była w oparciu o wielkość gospodarstwa domowego, natomiast od 1 września 2020 r. naliczana będzie od liczby Mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Miesięczna stawka opłaty od jednego Mieszkańca wynosić będzie 30,00 zł

ZŁOŻENIE DEKLARACJI                                                                  


W związku ze zmianą systemu naliczenia opłaty KONIECZNE BĘDZIE ZŁOŻENIE PRZEZ  KAŻDEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NOWEJ DEKLARACJI.

Formularz Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ulotka informacyjna dotycząca zmian systemu naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych, w miesiącu sierpniu, zostaną doręczone mieszkańcom do skrzynek pocztowych.

Deklarację wypełnia ta sama osoba, która uprzednio wypełniała deklarację.

Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązany jest złożyć:

  1. osobiście w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek;
  2. przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Sulejówek Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek;
  3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z zastrzeżeniem, że deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania elektronicznej ePUAP.
    W formie elektronicznej poprzez wypełnienie interaktywnego formularza za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na portalu „Wrota Mazowsza” (www.wrotamazowsza.pl). – usługa dostępna będzie od 1 września 2020r.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej należy bezpośrednio poinformować Zarządy nieruchomości o ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

PROSIMY WPISYWAĆ 01.09.2020 R. JAKO DATĘ POWSTANIA OBOWIĄZKU OPŁATY.

Deklarację należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 10 października 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek pok. nr 121 oraz pod nr tel. /22/ 76-06-278, /22/ 76-06-256.

                      NOWY RACHUNEK, NA KTÓRY NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATĘ              

Od 1 września 2020 r. wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy  dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

20 8019 0000 2005 8006 1339 0092

 

Termin wnoszenia opłat za odpady pozostaje bez zmian, za dany miesiąc do 15 następnego miesiąca, tj. za miesiąc wrzesień do 15 października. W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISYWAĆ: Imię i nazwisko składającego deklarację oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Od 1 września 2020 r. wprowadzony zostaje obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych  dla wszystkich Mieszkańców. A to oznacza, że nie będzie już można swobodnie decydować o sposobie gromadzenia odpadów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w segregacji (zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) odpady zostaną odebrane jako zmieszane, a na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, zostanie nałożona podwyższona miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości:

90,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

ZWOLNIENIA W OPŁACIE

Wprowadzono możliwość skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty w przypadku:
1. kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (zgodnie z Uchwałą Nr XX/209/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy),

2. gdy nieruchomość zamieszkała jest przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. (Przez rodzinę wielodzietną, rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu  łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek). Zwolnienie wynosi 6,00 zł od każdego członka rodziny wielodzietnej (zgodnie  z Uchwałą Nr XX/208/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek).

KOMPOSTOWNIK (dot. zabudowy jednorodzinnej)

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub,
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub,
  3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o kompostowniku, ze stanem faktycznym – stwierdza się, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, w związku z posiadaniem kompostownika, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) służy tylko dla Mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Odpady przyjmowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, firmy, warsztaty, zakłady usług itp.) oraz właściciele nieruchomości mieszanych (tj. na terenie nieruchomości zamieszkałej mieści się sklep, warsztat, salon fryzjerski itp.), zobowiązani są posiadać umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Sulejówek. Przy zawarciu umowy należy stosować częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodną z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie Miasta Sulejówek. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż na podstawie art. 6 ust.1 ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek okazania umowy i dowodów uiszczania opłat.

drukuj (Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie