Miasto Sulejówek

Nawigacja

  • Strona główna
  • Start >
  • DRUKI DO POBRANIA >
  • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA >
  • WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA DOSTARCZANIU ŻYWNOŚCI NA IMPREZY ZAMKNIĘTE ORGANIZOWANE W CZASIE I MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ KLIENTA, W OPARCIU O ZAWARTĄ Z NIM UMOWĘ >

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA DOSTARCZANIU ŻYWNOŚCI NA IMPREZY ZAMKNIĘTE ORGANIZOWANE W CZASIE I MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ KLIENTA, W OPARCIU O ZAWARTĄ Z NIM UMOWĘ

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 - parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, ul. Dworcowa 55, pok. nr  5 - parter, tel. 22 76-06-226

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.

Dodatkowe informacje:

1.      Druki wniosków dostępne u inspektora ds. działalności gospodarczej pok.5 lub na stronie internetowej www.sulejowek.pl.

2.      Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z zapisami uchwały Rady Miasta Sulejówek i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3.      Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydane na okres do 2 lat.

4.      Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem.

 

Opłaty:

1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do:

a/ 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b/ 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/,

c/ 2100 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu. 

2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
a/ 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500 zł,
b/ 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500 zł,
c/ 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77.000 zł.
Opłata wnoszona jest na rachunek miasta w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

3. Opłata skarbowa:
a/ 5 zł - za zgodność z oryginałem, za każdą rozpoczętą stronę
b/ 17 zł - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”.

c/ 17 zł – za pełnomocnictwo.

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca
 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Ustawa z dnia 6 marca  2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

                                                                                                                                                     autor: Działalność Gospodarcza

Metryka:
Opracował: Ewa Jerzak
Sprawdził: Barbara Kowalska – Kierownik Referatu
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie