Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZGŁOSZENIE AWARYJNEGO ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Podawcze, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)
 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.103, tel. 22 760 62 40.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (do pobrania w Biurze Podawczym, bądź na stronie internetowej www.sulejowek.pl);

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Szczegółowy plan sytuacyjny  w skali 1:500 z zaznaczeniem granic działek gruntowych oraz ich numerów ewidencyjnych i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego -2 egz.
  2. Informację o sposobie zabezpieczenia robót –  jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub ogranicza widoczność na  drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu  pojazdów lub pieszych lub w formie szkicu na mapie w skali 1:500, jeśli nie jest wymagany projekt organizacji – 1 szt.
  3. Harmonogram robót  prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót

Dodatkowe informacje:   

  1. Przez awarię należy rozumieć nagłe zdarzenie losowe wymagające natychmiastowego  wejścia w pas drogowy celem jej usunięcia.
  2. Zgłoszenia awarii należy dokonać w formie pisemnej w dniu wystąpienia awarii wysyłając np. faks bądź mail. O usunięciu awarii (zakończeniu robót w pasie drogowym) należy powiadomić zarządcę drogi w celu dokonania odbioru.
  3. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia nakłada się na Inwestora kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty. Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu, zajęcie pasa z decyzją zezwalającą na prowadzenie robót w pasie drogowym, ale bez uprzedniego przejęcia pasa drogowego.

Opłaty:

ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego 

określonej uchwałą Rady Miasta Sulejówek: Nr XVIII/183/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku

Opłatę za awaryjne zajęcie pasa drogowego należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sulejówek

Bank Spółdzielczy w Halinowie

40 8019 0000 2005 8006 1339 0023

Czas załatwienia sprawy:

wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji   administracyjnej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty złożenia  wniosku z  wymaganymi dokumentami, lub do 60 dni od daty złożenia wniosku w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta. Odwołanie należy składać w Biurze Podawczym.
 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1923),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz.1264),

- Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XVIII/183/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.  

 

 

drukuj (ZGŁOSZENIE AWARYJNEGO ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO)

Formularze do pobrania:

drukuj (Formularze do pobrania: )

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Metryka:
Opracował: Adam Witkowski
Sprawdził: Przemysław Majewski – Kierownik
Zatwierdził: Magdalena Łukomska – Z-ca Burmistrza

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie