Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY - INFORMACJE I DEKLARACJE SKŁADANE PRZEZ PODATNIKÓW.

Miejsce składania dokumentów:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 6 - parter), tel. 22 76-06-211
 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 6 - parter), tel. 22 76-06-211
 

Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne:

Wypełnione wnioski dot.

1.      Podatku od nieruchomości  - IN-1

2.      Podatku rolnego IR-1

3.      Podatku leśnego IL-1

Osoby prawne:

Wypełnione wnioski dot.

1.            Podatek od nieruchomości DN-1

2.            Podatek rolny DR-1

3.            Podatek leśny DL-1

Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, rozwiązanie umowy dzierżawy i inne).
 

Dodatkowe informacje:   

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie:

- podatku od nieruchomości IN-1,

- podatku rolnego IR-1, 

- podatku leśnego IL-1

oraz załączniki (np: akt notarialny, umowa dzierżawy) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklarację na podatek: - od nieruchomości DN-1, - rolny DR-1, leśny DL-1 oraz załączniki, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

- I rata - 15 marca,  

- II rata płatna - do 15 maja,

- III rata płatna - do 15 września, 

- IV rata płatna - do 15 listopada,

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia. Podatek rolny i podatek leśny płatny jest w czterech ratach:

- I rata płatna - do 15 marca,

- II rata płatna - do 15 maja,

- III rata płatna - do 15 września,

- IV rata płatna - do 15 listopada,
 

Opłaty:

brak
 

Czas załatwienia sprawy:

do30 dni

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Zażalenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Sulejówku.
 

Podstawa prawna:

Art.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.

Art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

UCHWAŁA NR LII/550/2022 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr LII/551/2022 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Stawki określone w powyższej uchwale obowiązują od 1 stycznia 2024 roku.

 

 

  • autor: Ref. Podatków i Opłat Lokalnych

Metryka:
Opracował: Marta Kotek – Kierownik referatu
Sprawdził: Hanna Stefaniuk – Sekretarz Miasta
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

 

  • autor: Ref. Podatków i Opłat Lokalnych

Informacja

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji wraz z załącznikami na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 poz. 1104). zostało opublikowane w Dz. U. z 14 czerwca 2019 roku.

 

  • autor: Ref. Podatków i Opłat Lokalnych

Formularze dotyczące osób fizycznych i prawnych - obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

  • autor: Ref. Podatków i Opłat Lokalnych

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie