Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.105 , tel. (22)76-06-245

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości podpisany czytelnie przez wszystkich współwłaścicieli,
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem o podział,

- wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) dla nieruchomości podlegającej podziałowi,
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

- wykaz zmian gruntowych’

- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntów w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

- mapy z projektem podziału (wszystkie egzemplarze sporządzone przez geodetę);

- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

- w przypadku, gdy podział nieruchomości zabudowanej powoduje także podział budynku do wniosku o podział należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (od fundamentów do przykrycia dachu) z oznaczeniem odcinka projektowanej granicy wewnątrz budynku, opieczętowane przez uprawnioną osobę (niezbędne uprawnienia ppoż. jak również budowlane).

We wniosku umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe – telefon, która nie jest wymagana do załatwienia sprawy, ale ułatwi kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza, wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez Burmistrza Miasta Sulejówek

 

Dodatkowe informacje:

1. Podziału nieruchomości można dokonać na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości (jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych).

2.Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu
nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia
się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz
ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.

3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje, iż w przypadkach wskazanych w art. 95 powyższej ustawy (np. wydzielenie działki budowlanej zabudowanej budynkiem mieszkalnym) podział nieruchomości może być dokonany niezależnie od planu miejscowego lub decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – należy wskazać artykuł wskazujący na cel podziału.

4. W przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków do wniosku o podział trzeba dołączyć pozwolenie na podział – wydawane w formie decyzji administracyjnej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5.Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części. W takim przypadku odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku załączonych do wniosku.
6. Jeżeli strona działa przez pełnomocnika do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo .

 

Opłaty:

Bez opłat.

 

Czas załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów decyzja zostanie wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

-  Od decyzji organu służy prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości;

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń mpzp bądź decyzji
o warunkach zabudowy

PROSZĘ DRUKOWAĆ WNIOSEK DWUSTRONNIE 

autor: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, data : wrzesień 2023

  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Geodezji i Gospodarki Nnieruchomościami

Metryka:
Opracował: Monika Kaczyńska
Sprawdził: Bożenna Kisiel – Kierownik
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

  • autor: Ref. Geodezji i Gospodarki Nnieruchomościami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie