Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.105 , tel. (22)76-06-245

 

Wymagane dokumenty:

Warunkiem rozpoczęcia negocjacji jest ostateczna decyzja podziałowa.

Wniosek o uzgodnienie wysokości odszkodowania (druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu, Referacie pok. nr 105 lub na www.sulejowek.pl) podpisany przez wszystkich współwłaścicieli
ze wskazaniem działek, za które ma być wypłacone odszkodowanie; z propozycją wysokości odszkodowania oraz przywołaniem numeru i daty decyzji podziałowej.

- postanowienie o nabyciu spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia – w przypadku
spadkobierców byłego /ych właściciela /li.

- pełnomocnictwo (jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę)

 

Dodatkowe informacje:

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku, rozpoczynają się cywilno prawne negocjacje prowadzące do uzgodnienia wysokości odszkodowania (negocjacje prowadzone są w formie pisemnej). Burmistrz ustosunkowuje się do każdej propozycji złożonej przez Wnioskodawcę. 

Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie wartości działek drogowych położonych
na danym obszarze, bez konieczności wykonywania operatu szacunkowego. Z chwilą uzgodnienia wysokości odszkodowania przez obie strony (Wnioskodawca - Gmina) sporządzona jest ugoda zawierająca wynik negocjacji, wysokość odszkodowania i warunki jego zapłaty (ze wskazaniem rachunku bankowego, na który będzie wypłacone odszkodowanie).

W przypadku gdy strony nie uzgodnią wspólnie wysokości odszkodowania tj. gdy negocjacje zakończą się wynikiem negatywnym - postępowanie odszkodowawcze na wniosek właściciela nieruchomości prowadzi Starosta Miński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 3.

 

Opłaty:

- brak opłaty od złożenia wniosku

- opłata w wysokości 17zł w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) płatne na konto Miasta Sulejówek

 

Czas załatwienia sprawy:

- nieokreślony w ustawie

- do 3 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie
cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kpa nie mają zastosowania.

 

Tryb odwoławczy:

Brak.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny

 

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

W przypadku, gdy księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości, z której wydzielone zostały działki gruntu pod drogi publiczne zawiera wpisy w: 

- dziale III dotyczące ograniczonych praw rzeczowych oraz ograniczeń w rozporządzaniu
nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem służebności przesyłu na rzecz dostawcy mediów, należy podjąć czynności zmierzające do zwolnienia działek gruntu, wydzielonych pod drogi publiczne gminne i powiatowe, spod tych praw, roszczeń
i ograniczeń; 

- dziale IV dotyczące hipotek, należy uzyskać zgodę wierzyciela na zwolnienie działek gruntu,
wydzielonych pod drogi publiczne, spod obciążeń hipotecznych. Zgodę wierzyciela dołącza
się do wniosku o uzgodnienie wysokości odszkodowania.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o uzgodnienie wysokości odszkodowania

 

PROSZĘ DRUKOWAĆ WNIOSEK DWUSTRONNIE 

 

autor: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, data : wrzesień 2023

 

drukuj ()

  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, data: 2019-01-15
  • autor: Ref. Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie