Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

 

 

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Do poziomów, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gminy mają dochodzić stopniowo, osiągając w kolejnych latach, dla poszczególnych rodzajów odpadów wartości, założone w rozporządzeniach Ministra Środowiska.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2017 wynosił 40%. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w 2017 roku poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0,003% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, tak więc  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku został osiągnięty. Tym samym Miasto wywiązało się z obowiązku nałożonego przedmiotowym rozporządzeniem.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167):

     1)  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 roku został określony na poziomie 20 %. Osiągnięty przez Miasto Sulejówek poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosił 36,18 %, tak więc Miasto osiągnęło wymagany poziom.

    2)  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla 2017 roku został określony na poziomie 45 %. Zgodnie z treścią sprawozdań złożonych przez przedsiębiorców odbierających odpady z terenu Miasta Sulejówek poziom odzysku w/w odpadów wynosił 39,14%, co oznacza, że Miasto nie osiągnęło wymaganego poziomu. 

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie