Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

 • -

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO 18 STYCZNIA 2013 r.

Regulamin projektu

 

 

REGULAMIN PROJEKTU „ Równe szanse – eInclusion w Sulejówku”
 

§ 1. Definicje

Projekt – projekt „ Równe szanse – eInclusion w Sulejówku”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

Beneficjent – Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

Beneficjent Ostateczny – osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, korzystająca ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu

Umowa użyczenia – umowa cywilnoprawna obejmująca bezpłatne użyczenie zestawu komputerowego wraz z podłączeniem do Internetu

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
 2. Projekt jest realizowany przez Miasto Sulejówek na podstawie umowy
  nr POIG.08.03.00-14-212/11-00  z dnia 10.09.2012 r. zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2012 r. do 30.12.2013 r.
 5. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, tel. 22 76 06 205.
 6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 3. Cele projektu

 1. Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym: osób niepełnosprawnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w tym dorosłych i dzieci uzdolnionych – dla 50 gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Sulejówka.
 2. Cele szczegółowe projektu:
 1. wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowoczesnych usług teleinformatycznych między regionami województwa i kraju ale także pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi na terenie Miasta, niezależnie od płci, wieku, statusu społecznego, poziomu zdrowia użytkowników;
 2. nabycie przez odbiorców projektu umiejętności korzystania z komputera, Internetu
  i wykorzystywania nabytej wiedzy w życiu prywatnym oraz zawodowym/szkolnym;
 3. umożliwienie mieszkańcom w każdym wieku korzystania z nowoczesnych usług edukacyjnych;
 4. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy;
 5. umożliwienie dzieciom wywodzącym się z ubogich rodzin korzystania z Internetu;
 6. budowanie elektronicznej społeczności w Sulejówku.

§ 4. Grupy docelowe

 1. Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać wg kryteriów przydzielenia wsparcia:
 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej ( art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto;
 2. osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto;
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
  w rodzinie.
 1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych ( art. 4 ust. 2  ustawy  o świadczeniach rodzinnych).

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli
w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się.
 1. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sulejówku.
 2. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
 3. Rodziny zastępcze.
 1. Beneficjenci Ostateczni muszą spełniać dodatkowo także następujące warunki:
 1. posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Miasta Sulejówek;
 2. nie posiadają komputera i Internetu;
 3. ukończą szkolenie komputerowe organizowane w ramach Projektu;
 4. dostarczą wymagane dokumenty oraz podpiszą umowy użyczenia z Beneficjentem;
 5. zobowiązują się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Pierwszeństwo będą miały kolejno:
 1. rodziny, w których znajdują się dzieci niepełnosprawne;
 2. gospodarstwa domowe o najniższych dochodach posiadające dzieci i młodzież w wieku szkolnym;
 3. rodziny wielodzietne;
 4. osoby niepełnosprawne.

§ 5. Zasady rekrutacji i kwalifikacji Beneficjentów Ostatecznych

 1. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie według następujących etapów:
 1. Etap I - nabór Beneficjentów Ostatecznych prowadzony przez Komisję Rukrutacyjną składającą się z pracowników Urzędu Miasta Sulejówek i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku;
 2. Etap II - weryfikacja zgłoszeń do udziału w Projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w § 4 oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych;
 3. Etap III - utworzenie Listy Beneficjentów Ostatecznych oraz Listy Rezerwowej;
 4. Etap IV - poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału
  w Projekcje.
 1. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 50 Beneficjentów Ostatecznych.
 2. Podstawą kwalifikacji jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w terminie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu:
 1. deklarację uczestnictwa w Projekcie – załącznik nr 1,
 2. formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 2,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3,
 4. kopię dowodu osobistego,
 5. oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku – dot. osób uprawnionych ale niepobierających świadczeń pieniężnych w ramach systemu pomocy społecznej lub w ramach systemu świadczeń rodzinnych – załącznik nr 4
 6. decyzję administracyjną o przyznanym zasiłku rodzinnym lub innych świadczeniach
  z pomocy społecznej – dot. osób pobierających świadczenia pieniężne w ramach systemu pomocy społecznej lub w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 7. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w przypadku dzieci orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - dot. osób niepełnosprawnych,
 8. w przypadku osób uprawnionych a niepobierających stypendium szkolnego, zaświadczenie o pobieraniu nauki lub kserokopię odpowiedniego dokumentu (np. legitymacji szkolnej),
 9. postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej – dotyczy rodzin zastępczych,
 1. Formularz zgłoszeniowy wypełnia osoba pełnoletnia (członek gospodarstwa domowego) mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić drukowanymi literami w języku polskim.
 3. Na każde gospodarstwo domowe przypada 1 formularz zgłoszeniowy.
 4. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Biurze Projektu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówek oraz ze strony www.sulejowek.pl.
 5. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu zgłoszenia) w terminie do 31 grudnia 2012 r. Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, Biuro Obsługi Klienta.
 6. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
 7. Poprawne złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa w Projekcie.
 8. Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku rezygnacji lub wykluczenia
  z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 9. O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie i telefonicznie. 
 10. Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie Projektu jest Koordynator Projektu – Anna Rosa, Urząd Miasta Sulejówek (Biuro Projektu – pokój nr 18), Tel. 22 76 06 205, e-mail: arosa@umsulejowek.pl.
 11. Komisja Rekrutacyjna w trakcie dokonywania weryfikacji złożonych aplikacji może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, w szczególności potwierdzających informacje zawarte w złożonych dokumentach, jak również zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówek w celu weryfikacji danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.

§ 6. Uprawnienia i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych

 1. Do obowiązków Beneficjenta Ostatecznego należy w szczególności:
 1. przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
 2. zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i obsługa sprzętu nieprowadząca do zniszczeń, uszkodzeń i/lub jakiejkolwiek utraty wartości funkcjonalnych i użytkowych,
 3. nie dokonywanie przy użyciu przekazanego sprzętu działań o charakterze niezgodnym
  z obowiązującymi przepisami prawa,
 4. zezwolenie osobom uprawnionym do kontroli na dokonanie oględzin w miejscu używania przedmiotowego sprzętu w przypadkach wynikających z czynności kontrolnych Projektu,
 5. używanie  przekazanego w ramach Projektu sprzętu w gospodarstwie domowym na terenie Miasta Sulejówek, a w przypadku zmiany miejsca zamieszkania na miejsce poza teren Miasta Sulejówek niezwłoczny zwrot użyczonego sprzętu do siedziby Beneficjenta,
 6. w przypadku kradzieży użyczonego sprzętu, jego zniszczenia lub uszkodzenia z przyczyn losowych  i za sprawą siły wyższej niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Komisariatu Policji w Sulejówku oraz Beneficjenta, którzy podejmą stosowne w takim wypadku czynności,
 7. zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu do biura projektu – Koordynatorowi Projektu lub innej wyznaczonej osobie,
 8. uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (odnośnie dzieci, a także w innych uzasadnionych przypadkach wymagana jest obecność opiekuna prawnego lub innej osoby z gospodarstwa domowego),
 9. współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu,
 10. odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z jego winy,
 11. udostępnianie lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby instalacji, naprawy, serwisu, modernizacji bądź kontroli,
 12. natychmiastowe powiadamianie Beneficjenta o okolicznościach mających wpływ na możliwość uczestnictwa w Projekcie (np. o zmianie miejsca zamieszkania).
 1. Zabrania się pod groźbą surowych sankcji prawnych i finansowych niżej wymienionych działań ze strony Beneficjentów Ostatecznych:
 1. niszczenia zestawów komputerowych,
 2. sprzedaży zestawów komputerowych lub jakiegokolwiek obrotu,
 3. wywożenia zestawów komputerowych poza teren Miasta Sulejówek,
 4. przekazywania zestawów komputerowych osobom trzecim spoza gospodarstwa domowego wytypowanego do udziału w Projekcie,
 5. używania nielegalnego oprogramowania,
 6. używania zestawów komputerowych niezgodnie z instrukcją i zasadami BHP,
 7. modyfikowania komponentów sprzętowych zestawów komputerowych np. w celu zmiany i/lub poprawy parametrów,
 8. samodzielnych napraw zestawów komputerowych,
 9. przychodzenia na szkolenia pod wpływem alkoholu i/lub innych substancji zmieniających świadomość,
 10. używania zestawów komputerowych pod wpływem alkoholu i/lub innych substancji zmieniających świadomość,
 11. publikowania treści obraźliwych i/lub dyskryminujących kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności, płci, rasy, wieku, niepełnosprawności, przynależności etnicznej, wyznania, orientacji seksualnej, miejsca zamieszkania, stanu posiadania, poglądów politycznych, przekonań światopoglądowych.
 1. W przypadku  stwierdzenia w  odniesieniu  do  Beneficjenta Ostatecznego, któregokolwiek  ze wskazanych w ust. 1 i 2 zdarzeń Beneficjent ma prawo skreślić daną osobę z listy uczestników Projektu i zażądać zwrotu i/lub naprawy i/lub odtworzenia wszelkich dóbr przekazanych w toku uczestnictwa w Projekcie.
 2. Rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie jest możliwa tylko
  w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają Beneficjentowi dalszy udział w projekcie.
 3. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.
 4. Beneficjent ostateczny kończy udział w Projekcie w razie zmiany w czasie trwania Projektu miejsca zamieszkania przez Beneficjenta Ostatecznego na stałe miejsce zameldowania inne niż Miasto Sulejówek.
 5. Beneficjent Ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie oraz
  w umowie użyczenia.
 6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia, Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu komputerowego oraz urządzenia do odbioru Internetu w stanie nie gorszym niż zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.
 7. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału w Projekcie, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.

 § 7. Zasady monitoringu i kontroli

 1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

 § 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu oraz w okresie 5 lat po jego zakończeniu.
 2. Regulamin jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej www.sulejowek.pl.
 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.
 4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz z innych powodów o ile wprowadzone zmiany wpłyną na możliwość pełniejszego osiągnięcia celów założonych we wniosku aplikacyjnym.
 5. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu w porozumieniu z kadrą zarządzającą projektem.

Załączniki:

Nr 1 – deklaracja uczestnictwa w Projekcie,

Nr 2 – formularz zgłoszeniowy,

Nr 3 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Nr 4 – oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie