Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Strażak OSP w Sulejówku ...

  • -

Regulamin projektu „Indywidualizacja Moją Szansą”

§ 1. Definicje

Projekt – projekt „Indywidualizacja moją szansą”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Beneficjent – Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

Beneficjent Ostateczny – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejówku  oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejówku, którzy zostali zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie

Instytucja Pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Biuro projektu – Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

§ 2. Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

2.       Projekt jest realizowany przez Miasto Sulejówek na podstawie umowy
nr umowa nr UDA-POKL.09.01.02-14-163/13-00 z dnia 11.09.2013 r. zawartej z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

3.       Projekt jest realizowany w okresie od 02.09.2013 r. do 31.08.2014 r.

4.       Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku, Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejówku oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejówku, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani podnoszeniem poziomu wykształcenia, rozwijaniem swoich pasji i uzdolnień oraz uzyskaniem opieki psychologiczno-pedagogicznej.

5.       Wsparcie w ramach projektu łącznie otrzyma co najmniej 216 uczniów i uczennic szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek.

§ 3. Cele projektu

1.       Celem głównym Projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Sulejówek w okresie od IX 2013 do VIII 2014 oraz doposażenie bazy dydaktycznej

2.       Celami szczegółowymi są:

1)      Ograniczenie dysfunkcji rozwojowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Sulejówek, u których zdiagnozowano deficyty edukacyjne, w okresie do końca realizacji projektu;

2)      Wzrost umiejętności u dzieci szczególnie zdolnych, objętych projektem;

3)      Stworzenie warunków w szkołach objętych projektem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z dziećmi poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.

§ 4. Zakres wsparcia

1.       W ramach Projektu wsparciem objętych zostanie minimum 216 uczniów, dla których zostaną zorganizowane następujące zajęcia:

1)      w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:

‒   zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – minimum 200 godz. dla conajmniej 26 uczniów;

‒   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – minimum 100 godz. dla conajmniej 19 uczniów;

‒   zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – minimum 70 godz. dla conajmniej 2 uczniów;

‒   zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – minimum 30 godz. dla conajmniej 17 uczniów;

‒   zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – minimum 90 godz. dla conajmniej 19 uczniów;

2)      w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejówku:

‒   zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – minimum 100 godz. dla conajmniej 24 uczniów;

‒   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – minimum 60 godz. dla conajmniej 8 uczniów;

‒   zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – minimum 30 godz. dla conajmniej 4 uczniów;

‒   zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – minimum 70 godz. dla conajmniej 25 uczniów;

‒   zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – minimum 30 godz. dla conajmniej 13 uczniów;

3)      w Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku:

‒   zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – minimum 100 godz. dla conajmniej 24 uczniów;

‒   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – minimum 60 godz. dla conajmniej 8 uczniów;

‒   zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – minimum 30 godz. dla conajmniej 2 uczniów;

‒   zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – minimum 40 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

‒   zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – minimum 30 godz. dla conajmniej 10 uczniów;

2.       Zajęcia poprowadzą nauczyciele/nauczycielki, terapeuci, osoby posiadające stosowne uprawnienia.

3.       Dopuszcza się zmianę organizacji wsparcia w zakresie ilości uczniów biorących udział
w określonych zajęciach w zależności od wyników rekrutacji oraz zainteresowania udziałem
w Projekcie.

4.       Jeden uczeń może wziąć udział w tylu rodzajach wsparcia, do ilu zostanie zakwalifikowany ze względu na zdiagnozowane potrzeby.

5.       Zajęcia będą się odbywały na terenie szkół podstawowych, dla których Miasto Sulejówek jest organem prowadzącym:

1)      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Głowackiego 47, 05-071 Sulejówek;

2)      Szkoła Podstawowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1, ul. Idzikowskiego 2a, 05-070 Sulejówek;

3)      Szkoła Podstawowa nr 2 Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi, ul. Okuniewska 2,
05-070 Sulejówek.

6.       Beneficjent nie przewiduje transportu Beneficjentów Ostatecznych na zajęcia pozalekcyjne, które odbywać się będą na terenie wskazanym  w ust. 5.  

7.       Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.

§ 5. Zasady rekrutacji i kwalifikacji Beneficjentów Ostatecznych

  1. Rekrutacja uczestników prowadzona jest w każdej szkole biorącej udział
    w projekcie za pośrednictwem szkolnych koordynatorów.
  2. Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące warunki:
  1. Są uczniami klas od I do III w/w szkół podstawowych na terenie Miasta Sulejówek
  2. Zostali wytypowani przez nauczycieli/wychowawców do udziału w projekcie ze względu na zdiagnozowane trudności/zaburzenia/zdolności
  3. Posiadają pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w projekcie w formie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczenia o danych osobowych.

3.       Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać u koordynatorów szkolnych. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są również w biurze Projektu.

4.       O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna złożona z koordynatora szkolnego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W skład Komisji mogą także zostać powołani specjaliści zatrudnieni w danej szkole.

5.       Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani spośród uczniów szkół uczestniczących
w projekcie, na podstawie złożonych wniosków.

6.       Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci i równego dostępu uczniów niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych do edukacji.

7.       Zajęciami specjalistycznymi w ramach projektu objęte zostaną wszystkie chętne dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysleksji rozwojowej, stwierdzonymi wadami wymowy, trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania, które stwierdzono na podstawie analizy wyników nauczania, dokumentacji pedagoga szkolnego i wychowawców klas oraz potrzeb uczniów i ich rodziców.

8.       Uczestnictwo dzieci w zajęciach rozwijających zainteresowania uwarunkowane będzie wskazaniami nauczycieli oraz zainteresowaniem ucznia.

9.   Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostają powiadomieni przez koordynatorów szkolnych lub nauczycieli prowadzących zajęcia, niezwłocznie po zamknięciu listy uczestników szkoleń.

§ 6. Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

1.       Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach zobowiązani są do:

1)      regularnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w minimum 80% godzin danego typu zajęć;

2)      uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet
i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu;

3)      przestrzegania punktualności;

4)      wypełniania testów osiągnięć przeprowadzanych przez nauczycieli w ramach zajęć;

5)      poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem.

2.       Uczeń zakwalifikowany do Projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

1)      samodzielnej rezygnacji uczestnika;

2)      na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na wniosek koordynatora szkolnego z powodu  naruszania zasad uczestnictwa w zajęciach;

3)      rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie;

4)      w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.

3.    Skreślenie ucznia z listy uczestników Projektu dokonują koordynatorzy szkolni. W takiej sytuacji możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.

 § 7. Zasady monitoringu i kontroli

1.      Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

2.      Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

 § 8. Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu.

2.      Regulamin jest dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej www.sulejowek.pl.

3.  Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.

4.      Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz z innych powodów o ile wprowadzone zmiany wpłyną na możliwość pełniejszego osiągnięcia celów założonych we wniosku aplikacyjnym.

5.      Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu
w porozumieniu z kadrą zarządzającą projektem.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie