Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Strażak OSP w Sulejówku ...

  • -

Rekrutacja

„Indywidualizacja moją szansą”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Umowa o dofinansowanie nr UDA –POKL.09.01.02-14- 163/13-00 z dnia 11.09.2013 r.

1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona od 2 września do 31 października 2013 roku w następujących etapach:

  1. od 2 do 10 września 2013 r. tworzenie listy uczniów/uczennic wytypowanych zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu,
  2. od 11 września do 30 września 2013 r. zbieranie podpisanych „Deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczeń o danych osobowych”
  3. w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość składania deklaracji po terminie wykazanym w pkt 1 b).

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji w zależności od potrzeb, np. w przypadku rezygnacji/wykreślenia uczestników projektu przy przestrzeganiu zasady, iż w każdym roku szkolnym uczeń/uczennica będzie uczestniczył/a w co najmniej 30 godzinach zajęć.

2. W projekcie, zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie, mogą uczestniczyć:

  • uczniowie/uczennice 3 sulejóweckich szkół podstawowych,
  • pobierający naukę na I etapie edukacji wczesnoszkolnej – klas I – III,
  • zakwalifikowani na zajęcia dodatkowe przez Komisję Rekrutacyjną i Dyrektora Szkoły na podstawie dokumentu potwierdzającego rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

3. W 3 sulejóweckich szkołach podstawowych dyrektorzy powołują Komisje Rekrutacyjne, które tworzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz z innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole.

4. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje Koordynator szkolny projektu.

5. Uczestników do projektu mogą zgłaszać wychowawcy, nauczyciele pracujący z uczniami klas I-III oraz specjaliści zatrudnieni w szkole lub poradniach specjalistycznych na podstawie rozpoznanych potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów i uczennic.

6. Dokumentami potwierdzającymi rozpoznanie potrzeby ucznia/uczennicy, kwalifikującymi go/ją do uczestnictwa w rekrutacji do projektu są:

a) dla zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji:

- Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia/Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny* (*dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

- opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- wewnątrzszkolna dokumentacja z obserwacji/diagnozy ucznia/uczennicy (np. kwestionariusze, arkusze, testy, opinie nauczycieli lub specjalistów pracujących z uczniami/uczennicami klas I-III itp.)

b) dla zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

- Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia/Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny* (*dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

- opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- wewnątrzszkolna dokumentacja z obserwacji/diagnozy ucznia/uczennicy (np. kwestionariusze, arkusze, testy, opinie nauczycieli lub specjalistów pracujących z uczniami/uczennicami klas I-III itp.)

c) dla zajęć logopedycznych:

- Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia/Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny* (*dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

- opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- zaświadczenie lekarskie

- wewnątrzszkolna dokumentacja z obserwacji/diagnozy ucznia/uczennicy (np. kwestionariusze, arkusze, testy, opinie nauczycieli lub specjalistów pracujących z uczniami/uczennicami klas I-III itp.)

e) dla zajęć rozwijających dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno-przyrodniczym, artystycznym:

- Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia/Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny* (*dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

- opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- wewnątrzszkolna dokumentacja z obserwacji/diagnozy ucznia/uczennicy (np. kwestionariusze, arkusze, testy, opinie nauczycieli lub specjalistów pracujących z uczniami/uczennicami klas I-III itp.)

7. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczniów/uczennice na zajęcia dodatkowe zgodnie z zasadą równości płci, planując liczbę godzin zajęć będących zaspokojeniem rozpoznanych potrzeb ucznia/uczennicy.

8. W przypadku większej ilości dzieci kwalifikujących się na określony rodzaj zajęć w stosunku do ilości dostępnych miejsc o zakwalifikowaniu na zajęcia decyduje:

a) posiadanie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) jeżeli po zakwalifikowaniu wszystkich uczniów z orzeczeniami/opiniami ppp pozostaną wolne miejsca w danej grupie zajęciowej do projektu kwalifikowane są dzieci u których stwierdzono większą potrzebę uczestniczenia w danych zajęciach (lista hierarchiczna tworzona na podstawie wyników dodatkowych testów/badań przeprowadzonych w szkole)

c) jeżeli po zakwalifikowaniu wszystkich uczniów z orzeczeniami/opiniami ppp ilość uczniów będzie za duża w stosunku do ilości miejsc, do projektu kwalifikowane są dzieci u których stwierdzono większą potrzebę uczestniczenia w danych zajęciach (lista hierarchiczna tworzona na podstawie wyników dodatkowych testów/badań przeprowadzonych w szkole)

9. Dyrektor szkoły zatwierdza wynik rekrutacji podpisując protokół.

10. Szkoła informuje opiekuna prawnego ucznia/uczennicy zakwalifikowanego do projektu o możliwości udziału dziecka w zajęciach dodatkowych.

11. Opiekun prawny podpisując Deklarację uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o danych osobowych tym samym wyraża zgodę na udział swojego dziecka w projekcie. Brak podpisu Deklaracji… w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

12. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (swoich i dziecka) przez opiekuna prawnego – jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia/uczennicy w zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach projektu.

13. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia ucznia/uczennicy z projektu, może odbyć się rekrutacja uzupełniająca, pod warunkiem iż w ciągu jednego roku szkolnego uczeń/uczennica będzie mógł uczestniczyć w co najmniej 30 godzinach zajęć dodatkowych w ramach jednego typu zajęć. Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5-12.

14. Komisja Rekrutacyjna przestrzega liczby uczniów/uczennic uczestniczących w poszczególnych rodzajach zajęć dodatkowych wynikającej z wniosku o dofinansowanie i zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

15. Efektem zakończonego procesu rekrutacji jest Lista uczestników zakwalifikowanych do projektu przez Komisję Rekrutacyjną, zatwierdzona przez Dyrektora szkoły oraz wypełnione i podpisane przez opiekunów prawnych uczniów/uczennic Deklaracje uczestnictwa w projekcie i oświadczenie o danych osobowych.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie