Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

DOTACJE NA WYMIANĘ PIECÓW

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH

„PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA SULEJÓWEK”

(dotacje na wymianę pieców)

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek

ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

pok. nr 1 (parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Reymonta 43, pok. 120, tel. 22 76-06-255

 

Wymagane dokumenty:

Przed demontażem starego źródła ogrzewania oraz zakupem i montażem nowego źródła ogrzewania:

Wniosek o dzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Sulejówek na zadania realizowane w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sulejówek”, wraz z załącznikami:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny),
 2. w przypadku budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej własności lokalu – zgoda wszystkich współwłaścicieli lokalu lub budynku na wykonanie inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, wraz z oświadczeniem, że koszty z nią związane zostaną w całości poniesione przez Wnioskodawcę,
 3. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli, o których mowa w §6 ust. 6 i §7 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji,
 5. oświadczenie o dotacjach uzyskanych z innych źródeł finansowania wraz z umową dotacyjną, jeżeli została zawarta przed dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji,
 6. w przypadku występowania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa (jeżeli podlega opłacie).

 

Po podpisaniu umowy dotacyjnej oraz zakupie i montażu nowego źródła ogrzewania:

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Miasta Sulejówek na zadania realizowane w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sulejówek:, wraz z załącznikami:

 1. prawidłowo wystawione na dotowanego faktury VAT/rachunki potwierdzające poniesione wydatki,
 2. potwierdzenie zapłaty faktur/rachunków,
 3. certyfikat lub aprobata techniczna, potwierdzające zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami,
 4. potwierdzenie złomowania starego źródła ciepła,
 5. dokument potwierdzający pierwsze uruchomienie kotła, podpisany przez osobę uprawnioną do dokonania tej czynności,
 6. pozwolenie na budowę instalacji lub zgłoszenie w Starostwie Powiatowym wykonania robót budowlanych (jeżeli jest wymagane),
 7. umowy lub inne dokumenty potwierdzające wysokość przyznanych dotacji z innych źródełka realizację zadania objętego wnioskiem (jeżeli nie została przedłożona wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji).

 

Dodatkowe informacje:

 1. Do ubiegania się o udzielenie dotacji uprawnione są osoby fizyczne, będące właścicielami/ współwłaścicielami/ użytkownikami wieczystymi budynków i lokali mieszkalnych, położonych na terenie Miasta Sulejówek.
 2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku udzielania dotacji, obejmujących demontaż starego źródła ogrzewania oraz zakup i montaż nowego źródła ogrzewania.
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji zadania, tj. demontażu starego źródła ogrzewania oraz zakupu i montażu nowego źródła ciepła dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej z Miastem Sulejówek.
 4. Nabór wniosków rozpoczyna się 2 stycznia każdego roku i trwa do 30 czerwca.
 5. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Sulejówek. Rozpatrywanie wniosków trwa do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany cel.
 6. Dotacja będzie wynosić:
  1. 4.000zł brutto – na zakup i montaż kotłów na gaz, olej, prąd, zgodnych z Dyrektywą 2009/125/EC,
  2. 3.000zł brutto – na zakup i montaż kotłów na paliwa stałe, zgodnych z Dyrektywą 2009/125/EC.
 7. Zadanie objęte wnioskiem należy wykonać do dnia 20 listopada roku, w którym została udzielona dotacja.

 

Opłata skarbowa:

17,00zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy jego mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

 

Czas załatwienia sprawy:

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane niezwłocznie. Wypłata dotacji następuje w terminie 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sulejówek, zmieniona Uchwałą Nr XII/112/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 08.08.2019 r. oraz Uchwałą Nr XV/150/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24.10.2019 r.

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski