Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

DOTACJE NA WYMIANĘ PIECÓW

DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek

 1. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

pok. nr 1 (parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

ul. Reymonta 43, 05-070 Sulejówek

pokój nr 120, tel. (22) 76 06 255

 

Wymagane dokumenty:

Przed demontażem starego źródła ogrzewania

oraz zakupem i montażem nowego źródła ogrzewania:

Wniosek o dzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Sulejówek na wymianę źródła ciepła, wraz z załącznikami:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu, np. odpis z księgi wieczystej, akt nota­rialny, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny – nie dotyczy wniosku złożonego przez wspólnotę mieszkaniową (kopia oraz oryginał dokumentu do wglądu),
 • zgoda wszystkich współwłaścicieli lokalu lub budynku na wykonanie inwestycji, będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji wraz z oświadczeniem, że koszty z nią związane zostaną w całości poniesione przez Wnioskodawcę (Załącznik nr 1)
 • oświadczenie o dotacjach uzyskanych z innych źródeł na realizację przedmiotowej inwestycji wraz dokumentem potwierdzającym wysokość przyznanych środków finansowych, jeżeli został wydany przed datą złożenia niniejszego wniosku (Załącznik nr 2)
 • informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3)
 • czytelne kolorowe zdjęcie (1 szt.) obecnego źródła ciepła planowanego do likwidacji i czytelne kolorowe zdjęcie (1 szt.) tabliczki znamionowej źródła ciepła (jeżeli została umieszczona na urządzeniu)
 • w przypadku składania wniosku przez wspólnotę mieszkaniową – uchwała wspólnoty w sprawie powołania zarządu wspólnoty oraz uchwały wspólnoty w sprawie zgody członków wspólnoty na realizację przedsięwzięcia
 • w przypadku składania wniosku przez osobę prawną – dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu Wnioskodawcy
 • w przypadku wniosku złożonego przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:
  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał Wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych lub oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w wyżej wskazanym okresie, a w przypadku gdy Wnioskodawca nie otrzymał takiej pomocy oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w roku w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych;
  2. w przypadku korzystania z pomocy de minimis – informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
  3. w przypadku korzystania z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810).

W przypadku ustanowienia pełnomocnika:

 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3)

 

 

Po podpisaniu umowy dotacyjnej oraz zakupie i montażu nowego źródła ogrzewania:

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Miasta Sulejówek na wymianę źródła ciepła, wraz z załącznikami:

 • faktury VAT/rachunki, wystawione na Dotowanego, potwierdzające poniesione koszty kwalifikowane,
 • potwierdzenie zapłaty faktur/rachunków (nie dotyczy w przypadku gdy faktura/rachunek zawiera informację o dokonaniu płatności gotówką),
 • dokument potwierdzający pierwsze uruchomienie kotła, podpisany przez osobę uprawnioną do dokonania tej czynności,
 • dokument potwierdzający zgodność zakupionego urządzenia z Ekoprojektem.
 • potwierdzenie złomowania starego źródła ciepła,
 • umowa lub inny dokument potwierdzające wysokość przyznanych dotacji z innych źródeł na realizację zadania objętego wnioskiem (jeżeli nie została przedłożona wraz z wnioskiem o udzielenie niniejszej dotacji).

 

Dodatkowe informacje:

 1. Dotacje udziale są na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające na trwałej zmianie sposobu ogrzewania lokali i budynków, obejmujące wymianę istniejących nieekologicznych źródeł ciepła, opartych na paliwie stałym, na urządzenia spełniające wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Ekoprojekt), w tym na:
  1. kotły gazowe;
  2. kotły na biomasę;
  3. kotły elektryczne;
  4. kotły olejowe;
  5. pompy ciepła.
 2. Do ubiegania się o dotację, na zasadach określonych w Regulaminie, uprawnione są: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
 3. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku udzielania dotacji, obejmujące:
  1. demontaż starego źródła ciepła;
  2. zakup nowego źródła ciepła;
  3. montaż nowego źródła ciepła.
 4. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz aktach wykonawczych do tej Dyrektywy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
 5. Dotacja, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, będzie wynosić:
  4.000 zł brutto – w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy, elektryczny i olejowy oraz pompę ciepła;
  3.000 zł brutto – w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą.
 6. Nabór wniosków o udzielenie dotacji trwa od 10 stycznia do 31 sierpnia, każdego roku, z wyjątkiem roku 2022, w którym nabór rozpocznie się 1 marca.
 7. Nieprzekraczalny terminem realizacji zadania ustala się na dzień 20 listopada danego roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji zawarte są w Regulaminie udzielania dotacji  z budżetu Miasta Sulejówek na wymianę źródeł ciepła.

 

Opłata skarbowa:

17,00zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy jego mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

 

Czas załatwienia sprawy:

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane niezwłocznie. Wypłata dotacji następuje w terminie 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXIX/441/2021 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Sulejówek na wymianę źródeł ciepła”.

 

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
 • Załączniki.zip (ZIP) 2030.49kB
  (dodano: 2022-02-22 10:15)
  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie