Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 – parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 1. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek

pok. 113, tel. (22) 76 06 278

 

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw

 

Dodatkowe informacje:   

 1. Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., należy złożyć w terminie 12 miesięcy.
 2. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
 3. Deklarację można złożyć:
  • w formie elektronicznej – wejdź na stronę zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnij ją i wyślij,
  • w formie papierowej - osobiście w Urzędzie Miasta Sulejówek przy ul. Dworcowej 55 w Sulejówku lub wysłać listem na adres Urzędu.

 

Przepisy karne:

 1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.
 2. Nie podlega karze, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
 3. Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956, 1423, 2112 i 2320).

 

Opłata skarbowa:

Złożenie deklaracji nie podlega opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności.

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie