Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

Wpis/wykreślenie /zmiana zakresu wpisu,  do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Sulejówek

 

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek

 1. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

pok. nr 1 (parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

 1. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek

pokój nr 120, tel. (22) 76 06 255

 

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wpis/ wykreślenie/ zmianę zakresu wpisu, do rejestru działalności regulowanej      w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:

 1. a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. c) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,

2) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające:

 1. a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

4) W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie). 

 

Dodatkowe informacje:   

1) W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

2) Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888) jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. a) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
 2. b) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 3. c) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 4. d) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

3) W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Sulejówek jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Sulejówek wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

4) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych- należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa:

 1. a) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł;
 2. b) za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł;
 3. c) za wykreślenie wpisu 0,00 zł ( w przypadku wydania zaświadczenia o wykreśleniu 17,00zł)
 4. d) 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeń

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji

Bank Spółdzielczy w Halinowie
52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 

Czas załatwienia sprawy:

Do 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.


Tryb odwoławczy:

 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888)

Ustawa o opłacie skarbowej  (Dz. U. 2020, poz.1546 z późn. zm.)

 

Formularze do pobrania    

 1. Wniosek o wpis, do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Sulejówek,
 2. Wniosek o zmianę zakresu wpisu, do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Sulejówek,
 3. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Sulejówek,
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami
 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie