Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

PETYCJE DO BURMISTRZA MIASTA

PETYCJE DO BURMISTRZA MIASTA

  

Miejsce składania dokumentów :

  • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta ul. Dworcowa 55 (pokój nr 1 – na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą na adres Urząd Miasta Sulejówek Dworcowa 55 05-070 Sulejówek
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@umsulejowek.pl;

 Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Burmistrza Miasta

Wymagane dokumenty:

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu, a także musi być dołączona do petycji zgoda podmiotu, w interesie którego składana jest petycja.

Petycja składana za pomocą  środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Dodatkowe informacje:

Przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej BIP Miasta Sulejówek danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego składana jest petycja.

 Opłaty:

Brak

 Tryb rozpatrywania petycji:

1)  jeżeli Burmistrz Miasta jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym jednocześnie podmiot wnoszący petycję;

2)  o tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna;

3) na stronie internetowej Miasta zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody: imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycje lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji.

4) Burmistrz Miasta zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.

5) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 Czas załatwienia petycji:

1) bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od jej złożenia. Burmistrz zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2)  jeżeli podmiot rozpatrujący petycję stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia wzywa podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.

3)  jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji, składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy Burmistrz może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku na stronie BIP Miasta Sulejówek zostanie ogłoszony okres oczekiwania na dalsze petycje, nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

4) jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz Miasta ogłasza wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. Ogłoszenie to zastępuje wezwanie,               o którym mowa w pkt. 2. Petycję składającą się na petycję wielokrotną, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona pozostawia się bez rozpatrzenia.

5) na stronie BIP Miasta Sulejówek Burmistrz Miasta ogłasza sposób załatwienia petycji wielokrotnej. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 1

 Tryb odwoławczy :

Nie przysługuje.

Podstawa prawna :

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r. poz.870)

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

 Formularze do pobrania:

Wzór petycji

wzór zgody podmiotu, w interesie którego składana jest petycja

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Sulejówek jest Miasto Sulejówek z siedzibą przy ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Sulejówek - iod@umsulejowek.pl;  tel. 22 76-06-280.

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, tj. w celu realizacji procesu przyjmowania i rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu Miasta Sulejówek. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres zgodny z kategorią archiwalną, o której mowa                       w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6)  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia, w przypadku gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe                i prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Metryka :

Opracował:     H. Stefaniuk              

Sprawdził:                                         

Zatwierdził:

  • autor: Biuro Burmistrza
  • autor: Biuro Burmistrza

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie