Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

Wszystkie aktualności

Treść strony

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2021/2022.

Burmistrz Miasta informuje o terminach rekrutacji do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek na rok szkolny 2021/2022.

W procesie rekrutacji  na rok szkolny 2021/2022 udział biorą:

 1. Miejskie Przedszkole nr 1- ul. Paderewskiego 47
 2. Miejskie Przedszkole nr 2- ul. Szosowa 7
 3. Szkoła Podstawowa nr 1- ul. Idzikowskiego 2a
 4. Szkoła Podstawowa nr 2- ul. Okuniewska 2
 5. Szkoła Podstawowa nr 3- ul. Głowackiego 47
 6. Szkoła Podstawowa nr 4- ul. Narutowicza 10

W niżej wymienionych szkołach podstawowych rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 odbywać będzie się dla dzieci z roczników 2015-2016:

 • Szkoła Podstawowa nr 1- ul. Idzikowskiego 2a
 • Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Okuniewska 2
 • Szkoła Podstawowa nr 3 - ul. Głowackiego 47
 • Szkoła Podstawowa nr 4 - ul. Narutowicza 10

Dodatkowo w Szkole Podstawowej nr 2 utworzony będzie oddział przedszkolny dla dzieci
z roczników 2017-2018

Szczegółowe informacje, wzory wniosków i oświadczeń  będą dostępne na stronach internetowych i w sekretariatach wymienionych placówek od dnia 1.03.2021 r.

 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022
DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SULEJÓWEK.

 / Załącznik do Zarządzenia Nr BBM.0050.16.2021 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 25 stycznia 2021r.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,  oddziału przedszkolnego w szkole wraz z załącznikami.

od 1.03.2021r.
do 19.03.2021r.

od 1.06.2021r.
do 4.06.2021r.

2.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia
26.03.2021r.

do dnia
9.06.2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

dnia 31.03.2021r.   
o godz. 15.00

dnia 14.06.2021r.
o godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31.03.2021r.
do 9.04.2021r.

od 15.06.2021r.
do 18.06.2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dnia 19.04.2021r.     o godz. 12.00

dnia 21.06.2021r.
o godz.12.00

 

 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, NA ROK SZKOLNY 2021/2022,  DLA UCZNIÓW SPOZA OBWODU DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO SULEJÓWEK.

/ Załącznik do Zarządzenia Nr BBM.0050.17.2021 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 25 stycznia 2021r.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej wraz z załącznikami.

od 1.03.2021 r.
do 19.03.2021 r.

od 1.06.2021 r.
do 4.06.2021 r.

2

Posiedzenie komisji rekrutacyjnych – pierwszy i drugi etap rekrutacji.

do dnia
26.03.2021 r.

do dnia
9.06.2021 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych .

dnia 31.03.2021 r.   
o godz. 15.00

dnia 14.06.2021 r.
o godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 31.03.2021 r.
do 9.04.2021 r.

od 15.06.2021 r.
do 18.06.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

dnia 19.04.2021 r.    o godz. 12.00

dnia 21.06.2021 r.
o godz.12.00

 

Kryteria, ich wartość punktowa oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium w drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne w przedszkolach:

Lp.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Droga dziecka 3 letniego z domu lub rodzica z miejsca pracy, do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole przyjmującego dzieci w tym wieku. – 5 punktów

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, zaświadczenie z pracy rodzica, ze wskazanym miejscem wykonywania pracy.

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze czasu, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko* – 5 punktów

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

3.

Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny pracuje w pełnym wymiarze czasu, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 2 punkty

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

4.

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Sulejówku i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych dla Miasta Sulejówek – 3 punkty

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania opatrzone prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania wraz z  urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), zawierające miejsce zamieszkania rodziców kandydata.

5.

Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola, lub rodzice zgłaszają na raz w rekrutacji więcej niż 1 dziecko  – 2 punkty

Kopie orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora,  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata; zaświadczenie wydane przez MOPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta, oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przyszłym roku drugiego dziecka, lub o zgłoszeniu na raz więcej niż jednego dziecka.

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  - 6 pkt.

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

100% kwoty, o której mowa w art w art. 5 

                pkt.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych**

liczba punktów =

                              dochód netto  na osobę w rodzinie dziecka

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Lp.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Dziecko zamieszkuje w obwodzie tej szkoły i w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego –
25 punktów

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

2.

Dziecko w roku kalendarzowym, w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 5 lat i wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zamieszkuje w Sulejówku w obwodzie tej szkoły – 8 punktów

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

3.

Dziecko będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w wymiarze obowiązkowym 5 godzin dziennie (bez korzystania z dodatkowej opieki wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin) – 6 punktów

Pisemne oświadczenie rodziców.

4.

Rodzice dziecka lub jedno z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko mieszkają w Sulejówku i złożyli w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku –
6 punktów

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania opatrzone prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania wraz z  urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), zawierające miejsce zamieszkania rodziców kandydata.

 

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszychdla uczniów spoza obwodu w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sulejówek, oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

 

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

niepełnosprawność kandydata –
30 punktów

orzeczenie o potrzebie kształceniaspecjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub

stopniu niepełnosprawności,

2.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę,kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiemsądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko zjego rodzicem) – 30 punktów

 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem,

 

3.

wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci) – 30 punktów

 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

4.

objęcie kandydata pieczą zastępczą –
30 punktów

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z 9.06.2011r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

5.

 miejsce pracy co najmniej jednego
z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkołypodstawowej,do której składany jest wniosek – 20 punktów

zaświadczenie z zakładu pracy ozatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 • autor: Stanowisko ds. oświaty

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie Polski