Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 – parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 1. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), 05-070 Sulejówek

pok. 120, tel. (22) 76 06 255

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Załączniki do wniosku:
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 • karta informacyjna przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś.

Przez obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu,
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 • mapa, w postaci papierowej lub elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3 niniejszego wykazu załączników;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 niniejszego wykazu – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś;
 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, z zastrzeżeniem:

jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa wyżej; w razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia w/w dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 • analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.);
 • kopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, w przypadku, gdy podmiot ten podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17zł);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (205zł). 

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w 4 egzemplarzach oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w 4 egzemplarzach (tj. w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego).


Dodatkowe informacje:   

 1. Katalog przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
 2. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 3. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz po zasięgnięciu opinii Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, chyba że – w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – organ inspekcji sanitarnej i organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, wyraziły wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia ceny oddziaływania na środowisko.

 

Opłata skarbowa:

 1. 205,00 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 2. 17,00 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Miasta Sulejówek:

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

 

Czas załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sulejówek w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania przed organem administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem dostarczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

 

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Formularze do pobrania:

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Metryka:
Opracował: Aneta Wąsowska- Żeberek – Kierownik
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

 

 

 • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie