Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

USUNIĘCIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZALEGAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCI

Usunięcie odpadów zawierających azbest zalegających na nieruchomości położonej na terenie Miasta Sulejówek.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1 – parter)

 Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Reymonta 43, pok. 120, tel. 22 76-06-255

 Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o usunięcie odpadów zawierających azbest zalegających na nieruchomości położonej na terenie Miasta Sulejówek wraz z wymaganymi załącznikami.

Dodatkowe informacje:   

1. O bezpłatne usunięcie odpadów zawierających azbest mogą ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości, na których zalegają odpady zdemontowanego pokrycia dachowego lub elewacyjnego, powstałe w wyniku:

1)  usunięcia wyrobów zawierających azbest przez uprawnionego przedsiębiorcę (przedsiębiorcę legitymującego się szkoleniem BHP w zakresie  postepowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest),

2)  usunięcia wyrobów zawierających azbest przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

3)  zdarzenia losowego związanego ze zjawiskiem meteorologicznym.

2. Nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym.

3. O przekazaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia wniosku kompletnego formalnie i merytorycznie.

4. Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach i urządzeniach nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 r.

5. Szczegółowe obowiązki właścicieli obiektów  w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przepisy regulujące to zagadnienie dostępne są na stronie Urzędu Miasta Sulejówek w zakładce ODPADY KOMUNALNE/ USUWANIE AZBESTU (pod adresem  http://www.sulejowek.pl/332).

Opłaty:

Nie dotyczy.

Czas załatwienia sprawy:

Wnioski złożone do 31 stycznia, realizowane są w danym roku kalendarzowym. Wnioski składane po 31 stycznia  realizowane są w kolejnym roku kalendarzowym.

Tryb odwoławczy:

 Brak.

 Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004, Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

2. Uchwała Rady Miasta Sulejówek nr XXV/199/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z Miasta Sulejówek.

3. Zarządzenie Nr BBM.0050.102.2019 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie „Regulaminu realizacji zadań z zakresu usuwania odpadów  zawierających azbest z terenu Miasta Sulejówek”

Formularze do pobrania    

1. Wniosek o usunięcie odpadów zawierających azbest zalegających na nieruchomości położonej na terenie Miasta Sulejówek.

2. Załączniki do wniosku:

  1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  2. Informacja o wyrobach zawierających azbest,
  3. Oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac,
  4. Oświadczenie o demontażu przed 06.05.2004,
  5. Oświadczenie o zdarzeniu losowym,
  6. Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis

 

Opracował:                                             Sprawdził:                                       Zatwierdził:

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Metryka:
Opracował: Aneta Wąsowska-Żeberek – Kierownik
Sprawdził: Remigiusz Górniak - Z-ca
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa - Burmistrz Miasta

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie