Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I/LUB KRZEWÓW

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

 

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Reymonta 43, pok. 120, tel. 22 76-06-255
 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz odpowiednie oświadczenia

 

Dodatkowe informacje:  

  1. Wniosek nie dotyczy drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie powyższe nie dotyczy drzew uznanych za pomniki przyrody.
  2. Wniosek nie może dotyczyć drzew rosnących na działce sąsiedniej, której wnioskodawca nie jest właścicielem ani posiadaczem.
  3. Wniosek dotyczący terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków przekazywany jest do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
  4. Przed wydaniem decyzji konieczne jest przeprowadzenie oględzin drzew lub krzewów.
  5. Uprawomocnienie decyzji następuje w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Jednakże, jeśli  decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron, to zgodnie z art. 130 § 4 kpa podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.
  6. Decyzja wydawana jest na czas określony (zgodnie z wnioskiem).
  7. Posiadacze nieruchomości, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ponoszą opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, jeśli ich wycinka związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki pomnożonej przez obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, bądź powierzchni powyżej 25m2, z której zostaną usunięte krzewy.
  8. Zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, „w przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych”.
  9. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Opłaty:
17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Bank Spółdzielczy w Halinowie

52 8019 0000 2005 8006 1339 0001

Czas załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
Kodeks postępowania administracyjnego - art.104, 127a.

  • autor: Ref. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Formularze do pobrania:

Metryka:
Opracował: Elżbieta Retkowska
Sprawdził: Aneta Wąsowska-Żeberek – Kierownik
Zatwierdził:
Remigiusz Górniak – Z-ca Burmistrza Miasta

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie