Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta

ul. Dworcowa 55 (pok. nr 1- parter)

Miejsce załatwienia sprawy i odbioru dokumentów:

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Reymonta 43 (wejście od ul. Gdańskiej), pok.105 , tel. (22)76-06-245

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza - druk dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu, Referacie pok. nr 105
lub na www.sulejowek.pl).

Wniosek powinien zawierać: nazwę miejscowości, numery działek ewidencyjnych, imiona i nazwiska (nazwy) właścicieli (władających), adresy do  korespondencji i podpisy wnioskodawców, ewentualnie imię i nazwisko proponowanego uprawnionego geodety wraz z jego pisemną zgodą, ceną brutto
i terminem wykonania (brak wskazania geodety przez wnioskodawców powoduje wszczęcie z urzędu procedury poszukiwania geodety).

- pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

We wniosku umieszczona jest rubryka na dane nieobowiązkowe – telefon, która nie jest wymagana do załatwienia sprawy, ale ułatwi kontakt. Dobrowolne wypełnienie tej rubryki oznacza, wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez Burmistrza Miasta Sulejówek

 

Dodatkowe informacje:

1.Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości wszczynane jest postanowieniem.
2.W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pokrywa strona/ny postępowania.
3.W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości nie złożyli zgodnego oświadczenia w tym zakresie, bądź nie zawarli ugody, postępowanie administracyjne jest umarzane w drodze decyzji, a sprawa rozgraniczenia przekazywana z urzędu do rozpatrzenia właściwemu sądowi.
4.W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości zawarli ugodę przed geodetą wykonującym czynności ustalenia przebiegu granic, postępowanie administracyjne jest umarzane, powstała zaś w jego wyniku dokumentacja przekazywana jest do sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych.
5.W przypadku jednoznacznych dokumentów wskazujących na przebieg granicy albo zgodnego oświadczenia stron w tym zakresie wydawana jest decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa -10 zł na podstawie cz. I ust 53, załącznika do ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - płatne z chwilą złożenia wniosku przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sulejówek wskazany na stronie Urzędu.

Opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o rozgraniczeniu, od opłaty tej zwolnione są: decyzja
o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, decyzja o umorzeniu postępowania
i przekazaniu sprawy do sądu, oraz decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego.

 

Czas załatwienia sprawy:

Jeżeli brak jest przeszkód do prowadzenia postępowania organ zawiadamia pisemnie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości sąsiednich o złożonym wniosku. W wyznaczonym w piśmie terminie osoby te mogą się wypowiedzieć, co do zasadności złożonego wniosku. Po tym okresie organ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Na postanowienie to nie służy zażalenie. Następnie organ podejmuje działania w celu wyłonienia geodety uprawnionego. O złożonych ofertach (kwota wynagrodzenia, termin realizacji prac) organ informuje strony pisemnie, umożliwiając im wypowiedzenie się w stosunku do wybranej oferty, następnie organ informuje o powołaniu geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczających. Po przeprowadzeniu wszystkich czynności geodezyjnych i złożeniu dokumentacji sporządzonej przez geodetę oraz po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, w terminie 1 miesiąca zostanie wydana decyzja. Wraz z decyzją w sprawie, organ wyda postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania, wraz z jednoczesnym wskazaniem osób obciążonych tymi kosztami, oraz terminu uiszczenia należności. Na postanowienie to stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu II instancji (SKO).

 

Tryb odwoławczy:

- Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie (art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

- Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stronie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.

- Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skutki ugody można podważyć tylko przed sądem powszechnym.

- Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z Urzędu
do rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

- Na postanowienie orzekające o obciążeniu kosztami postępowania przysługuje stronom prawo
wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

Podstawa prawna:

- Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego;

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

PROSZĘ DRUKOWAĆ WNIOSEK DWUSTRONNIE 

autor: Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, data : wrzesień 2023

 

  • autor: Ref. Geodezji i Gospodarki Nnieruchomościami

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Geodezji i Gospodarki Nnieruchomościami

Metryka:
Opracował: Monika Kaczyńska
Sprawdził: Bożenna Kisiel – Kierownik
Zatwierdził: Arkadiusz Śliwa – Burmistrz Miasta

  • autor: Ref. Geodezji i Gospodarki Nnieruchomościami

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie