Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku działa w oparciu o przepisy :

  • ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.  poz. 487 ze zm.),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017  poz. 783 ze zm.),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz.1390 ze zm.),
  • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, uchwalanego corocznie przez Radę Miasta Sulejówek,

MKRPA w Sulejówku działa w  składzie zatwierdzonym :

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM.0050.291.2023 z dnia 18.12.2023 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM.0050.29.2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM.0050.41.2019 z dnia 08.03.2019 r. w sprawie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sulejówek

Organizacje i tryb pracy określa regulamin  nadawany przez Komisję .

Komisja działa w następującym składzie:

1.    Kozak-Michalska Beata– Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku – Przewodnicząca Komisji,

2.    Koślacz Edyta – Komendant Straży Miejskiej w Sulejówku,

3.    Piotrowska Urszula - pracownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Sulejówku,

4.    Zielińska Katarzyna – psycholog w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Sulejówku, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku,

5.    Chłopik Paweł – Komendant Komisariatu Policji w Sulejówku.

Do zadań MKRPA  należy w szczególności inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu , a także podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

HARMONOGRAM Posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie