Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

Wszystkie aktualności

Treść strony

JAK KUPIĆ WĘGIEL W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

KOMUNIKAT

Wnioski na zakup preferencyjny węgla w 2022 r. można składać do 12 grudnia 2022 r.

 

JAK KUPIĆ WĘGIEL W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

Aktualizacja informacji po zmianie przepisów dot. ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego – Dz. U. poz.2493

JAK KUPIĆ WĘGIEL W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO  -

Prawo do zakupu węgla w cenie preferencyjnej 2000 zł brutto za tonę mają Mieszkańcy Miasta Sulejówek z tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Weryfikacji tego prawa dokona Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  poprzez sprawdzenie czy na dane gospodarstwo domowe wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego (np. wnioski złożone lecz jeszcze nie wypłacone).

UWAGA!

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 6  ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych -  gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę, nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej w okresie do końca grudnia br. 

UWAGA!

Na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski – pierwszy w okresie listopad- grudzień 2022 r. na 1,5 t. i drugi od stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. na następne 1,5 t. W przypadku gdy do dnia 31.12.2022 r. nie dokonano zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 t., to ilość węgla niezakupionego w ramach tego limitu powiększa limit zakupu węgla od stycznia 2023 r.

Jeżeli wniosek będzie dotyczył ilości węgla mniejszej niż 1,5 tony przypadającej na dany okres, nie będzie możliwości złożenia kolejnego wniosku na „pozostałą” część węgla z tego okresu.

Wnioski o zakup węgla do końca 2022 r. można składać do 12 grudnia 2022 r.

Informacja o dostępności węgla przeznaczonego do zakupu preferencyjnego będzie udostępniana przez pracowników Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sulejówek i na stronie internetowej Miasta Sulejówek.

 ZASADY  ZAKUPU  WĘGLA  PO  PREFERENCYJNEJ  CENIE

Należy wypełnić i złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku ul. Świętochowskiego 4  lub  przesłać przez ePUAP. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Miasta lub MOPS lub w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku  ul. Świętochowskiego 4 i w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek  ul. Dworowa 55.

W przypadku złożenia wniosku o zakup węgla w postaci elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy (nie jest to warunek konieczny lecz ułatwi weryfikację).

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia. 

Pracownik MOPS poinformuje wnioskodawcę telefonicznie (na podany we wniosku nr telefonu) o weryfikacji wniosku.

Kopię wniosku z adnotacją pracownika MOPS o pozytywnej weryfikacji wniosku, pracownik MOPS niezwłocznie przekazuje do Referatu Finansów i Rachunkowości Budżetowej Urzędu Miasta.

Pracownik Referatu Finansów i Rachunkowości Budżetowej Urzędu Miasta wystawi fakturę, która stanowi potwierdzenie zawarcia przez Miasto Sulejówek i wnioskodawcę umowy na preferencyjny zakup węgla (bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów). Dane podane przez wnioskodawcę we wniosku stanowią jednocześnie dane do faktury.

Faktura będzie wysłana na adres e-mail podany we wniosku lub będzie ją można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta ul. Dworcowa 55 (na parterze) w godzinach pracy Urzędu Miasta, w przypadku wniosków złożonych w formie papierowej, w których nie podano adresu poczty elektronicznej.

Płatności za zakup węgla po cenie 2000 zł brutto za tonę  lub maksymalnie 3000 zł brutto za 1,5 tony za dany okres należy dokonać jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Miasta Sulejówek  wskazany na fakturze:

07 8019 0000 2005 8006 1339 0132

w tytule przelewu należy wpisać „nr faktury i  nazwisko i imię wnioskodawcy”. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wysłania faktury lub odbioru w siedzibie Urzędu.

Po dokonaniu jednorazowej płatności za zakup węgla w ilości zgodnej z wnioskiem, Referat Finansów i Rachunkowości Budżetowej Urzędu Miasta na bieżąco będzie przekazywał listy uprawnionych do odbioru węgla do Składu Opału MIRO przy ul. Szosowej 14  w Sulejówku,  z którym Miasto Sulejówek zawarło stosowną umowę.

Cena sprzedaży węgla przez Miasto Sulejowek obejmuje koszt transportu węgla ze składu węglowego do gospodarstwa domowego. Jest możliwość zamówienia węgla w workach, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania – usługa płatna w Składzie Opału.

Kontakt ze Składem Opałowym MIRO: Sulejówek ul. Szosowa 14 tel. 500 487 555, 503 105 706.

Wymienionemu powyżej składowi zostaną powierzone dane osobowe niezbędne do poprawnej weryfikacji osób, które zapłaciły za węgiel.

Warunkiem wydania ze składu zakupionego węgla będzie okazanie kopii faktury zakupowej i okazanie dowodu tożsamości. Mieszkaniec potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór węgla na liście uprawnionych do odbioru węgla.

Czas realizacji wniosku, w tym przede wszystkim okres jaki upłynie od momentu jego złożenia do wydania węgla, będą uzależnione od dostępności poszczególnych sortymentów węgla, które zostaną dostarczone przez podmiot wprowadzający węgiel do obrotu dla Miasta Sulejówek.

 Miasto Sulejówek nie ma żadnego wpływu na dostępny sortyment i jakość sprzedawanego węgla.

 

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie