Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku działa w oparciu o przepisy :

 • ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r.  poz. 487 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017  poz. 783 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz.1390 ze zm.),
 • Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, uchwalanego corocznie przez Radę Miasta Sulejówek,

MKRPA w Sulejówku działa w  składzie zatwierdzonym :

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM.0050.29.2023 z dnia 31.01.2023 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulejówku.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sulejówek Nr BBM.0050.41.2019 z dnia 08.03.2019 r. w sprawie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sulejówek

Organizacje i tryb pracy określa regulamin  nadawany przez Komisję .

Komisja działa w następującym składzie:

1.    Kozak-Michalska Beata– pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku – Przewodnicząca Komisji,

2.    Kośnik Teresa – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku,

3.    Koślacz Edyta – Komendant Straży Miejskiej w Sulejówku,

4.    Piotrowska Urszula - pracownik Referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Sulejówku,

5.    Zielińska Katarzyna – psycholog w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Sulejówku, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku,

6.    Chłopik Paweł – Komendant Komisariatu Policji w Sulejówku.

Do zadań MKRPA  należy w szczególności inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu , a także podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

HARMONOGRAM Posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023

Miejska Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Sulejówku

 

                                                                                                                  Sulejówek  07.12.2022 r.

                                                                   

HARMONOGRAM

Posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2023

 

Posiedzenia komisji w 2023 r. odbywać się będą w środy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejówku, ul. Świętochowskiego 4 o godzinie 18.00.

 

 1. 25.01.2023 r.
 2. 22.02. 2023 r.
 3. 22.03. 2023 r.
 4. 26.04. 2023 r.
 5. 24.05. 2023 r.
 6. 21.06. 2023 r.
 7. 23.08. 2023 r.
 8. 20.09. 2023 r.
 9. 18.10. 2023 r.
 10. 15.11. 2023 r.
 11. 13.12. 2023 r.

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie