Miasto Sulejówek

Nawigacja

Menu

MIESZKANIEC

Treść strony

NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO Z ZASOBU MIASTA

Najem lokalu mieszkalnego z zasobu miasta

  

Krok po kroku

 1.    Pobierz załączniki do karty, wydrukuj i wypełnij.

2.    Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.

3.    We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe (telefon, adres e-mail), które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwiają kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku – oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Burmistrza miasta Sulejówek.

4.    Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

 

Wymagane dokumenty

 

1.        Wniosek o pomoc mieszkaniową.

2.        Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1).

3.        Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego (załącznik nr 2).

4.        Zaświadczenie o dochodach każdej osoby pracującej na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, będącej członkiem gospodarstwa domowego (załącznik nr 3), a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nieodprowadzaniu składek.

5.        Oświadczenie wnioskodawców/członków gospodarstwa domowego o stanie majątkowym (załącznik nr 4);

6.        Oświadczenie wnioskodawcy/członka gospodarstwa domowego uzyskującego dochód/przychód z działalności gospodarczej (załącznik nr 5);

7.        Do wglądu dowody osobiste wnioskodawców oraz osób składających oświadczenia.

 

 

Informacje dodatkowe i dokumenty uzupełniające

 

1.    Osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych powinny dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Miasta.

2.    W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego jest osobą uczącą się/studiującą do 25 roku życia – należy dołączyć zaświadczenia ze szkoły lub uczelni.

3.    W przypadku gdy ktokolwiek z gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną – należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i jej stopień.

4.    Gdy wnioskodawca jest osobą realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub korzystającą ze świadczeń z tytułu bezdomności – należy dołączyć zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku.

5.    Gdy wnioskodawca jest cudzoziemcem – należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo pobytu na terenie terytoriom RP.

6.    Gdy wnioskodawca jest osobą opuszczającą zakład karny i przystąpił do programu przygotowującego do życia po zwolnieniu zgodnie z art. 164 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy – należy dołączyć dokumenty potwierdzające.

 

Opłaty – Brak.

 

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek.

 

Jednostka odpowiedzialna – Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Reymonta 43 pokój 114, tel. 227606241.

 

Termin odpowiedzi – Do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy – Brak.

 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

2.    Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.

3.    Ustawa z 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

4.    Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

5.    Uchwała Nr XXXIV/388/2021 Rady miasta Sulejówek z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Sulejówek.

 

 

Uwagi

1.   Wnioski powinny być składane w mieście/gminie właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku:

1)   osób bezdomnych w mieście/gminie, w której wnioskodawca posiadał ostatnie miejsce zamieszkania;

2)   osób, które uzyskały pełnoletność w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawodowej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w mieście/gminie ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy przed umieszczeniem w pieczy zastępczej;

3)   osób, które przebywają w aresztach śledczych lub zakładach karnych – w mieście/gminie, w której wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania przed osadzeniem.

2.   Umowę najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta Sulejówek zawiera się na czas nieoznaczony, z wyjątkiem najmu socjalnego lokalu i lokalu związanego ze stosunkiem pracy oraz w sytuacji, gdy zawarcia umowy najmu na czas oznaczony żąda lokator.

3.   O formie udzielenia pomocy mieszkaniowej decyduje wysokość dochodu gospodarstwa domowego.

4.   Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta z osobą, która kwalifikuje się do udzielenia pomocy mieszkaniowej, czyli:

a)   nie posiada tytułu prawnego do lokalu oraz

b)   spełnia kryteria dochodowe (określone w § 4 uchwały) oraz

c)   warunki mieszkaniowe, w których zamieszkuje wnioskodawca kwalifikują się do ich poprawy (określone są w § 6 uchwały).

5.   W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

6.   Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy powinien poświadczyć pracodawca, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Skarbowy.

7.   Za dochód uważa się:

1)   dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych czyli dochody (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób):

a)   przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b)   dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

c)   inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

   renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

   renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

   świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

   dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

   świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

   ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

   renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

   zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

   środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

   należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

   należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

   należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

   dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

   alimenty na rzecz dzieci,

   stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

   kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

   należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

   dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,

   dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

   ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

   ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

   świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

   dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

   dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

   renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

   zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

   świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

   pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

   kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

   świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

   świadczenie rodzicielskie,

   zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

   stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;

   przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

2)   W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

3)   Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

4)   W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

8.   Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu. 

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Formularze do pobrania:

  • autor: Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie