Miasto Sulejówek

Nawigacja

Treść strony

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:

­    kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.)  tzw. kryteria ustawowe,

­    kryteria określone w uchwale nr XVIII/181/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia
30 stycznia 2020 r. tzw. kryteria samorządowe.

 

·         w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap),

·         każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów,

  • spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty,
  • w przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sulejówek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.

Lp.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Droga dziecka 3 letniego z domu lub rodzica z miejsca pracy, do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole przyjmującego dzieci w tym wieku. – 5 punktów

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, zaświadczenie z pracy rodzica, ze wskazanym miejscem wykonywania pracy.

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują w pełnym wymiarze czasu, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko* – 5 punktów

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

3.

Dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny pracuje w pełnym wymiarze czasu, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze czasu, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 2 punkty

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w pełnym wymiarze, zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

4.

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Sulejówku i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych dla Miasta Sulejówek – 3 punkty

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania opatrzone prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania wraz z  urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), zawierające miejsce zamieszkania rodziców kandydata.

5.

Dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola, lub rodzice zgłaszają na raz w rekrutacji więcej niż 1 dziecko  – 2 punkty

Kopie orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora,  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata; zaświadczenie wydane przez MOPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta, oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przyszłym roku drugiego dziecka, lub o zgłoszeniu na raz więcej niż jednego dziecka.

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka:

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  - 6 pkt.

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

                             100% kwoty, o której mowa w art w art. 5 

                            pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych**

liczba punktów =

                              dochód netto  na osobę w rodzinie dziecka

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

 

* Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

**Wysokość  kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.)
– podana zgodnie
z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się
o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481) – 674 zł

 

 

Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku:  

I.              Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

 

1)      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.)

3)      Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

 

 Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

II.              Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr XVIII/181/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 stycznia 2020 r.)

 

1)      Dokument potwierdzający o zamieszkaniu lub zameldowaniu  dziecka w odległości
do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi,
do której ubiega się o przyjęcie. Zaświadczenie pracodawcy ze wskazaniem miejsca wykonywania pracy.

2)      Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
w pełnym wymiarze czasu pracy.

3)      Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.

4)      Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

5)      Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

6)      Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania opatrzone prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania wraz z  urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), zawierające miejsce zamieszkania rodziców kandydata.

7)      Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia.

8)      Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;

9)      Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przyszłym roku drugiego dziecka, lub o zgłoszeniu na raz więcej niż jednego dziecka.

10)  Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasto Sulejówek oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.

Lp.

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Dziecko zamieszkuje w obwodzie tej szkoły i w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego –
25 punktów

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

2.

Dziecko w roku kalendarzowym, w którym odbywa się rekrutacja, ukończy 5 lat i wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zamieszkuje w Sulejówku w obwodzie tej szkoły – 8 punktów

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

3.

Dziecko będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w wymiarze obowiązkowym 5 godzin dziennie (bez korzystania z dodatkowej opieki wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin) – 6 punktów

Pisemne oświadczenie rodziców.

4.

Rodzice dziecka lub jedno z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko mieszkają w Sulejówku i złożyli w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku –
6 punktów

Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania opatrzone prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania wraz z  urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), zawierające miejsce zamieszkania rodziców kandydata.

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr XVIII/181/2020 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 stycznia 2020 r.)

 

1) Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.

2) Pisemne oświadczenie rodziców, że dziecko będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w wymiarze obowiązkowym 5 godzin dziennie (bez korzystania
z dodatkowej opieki wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin.

3) Zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania opatrzone prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania wraz z  urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), zawierające miejsce zamieszkania rodziców kandydata.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

  • autor: Ref. Oświaty, Kultury i Promocji

Wstecz

Banery

Stopka

 

Urząd Miasta Sulejówek
ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek

 

tel.  +48 22 76-06-201
fax. +48 22 76-06-213

urzad@umsulejowek.pl
ePUAP: /ums/SkrytkaESP

Lokalizacja Sulejówka na mapie

[obiekt mapy] Lokalizacja Sulejówka na mapie